Oduu guyyaa har aa maaltu jira video


48 in, Padfoot, Single-Drum, Ride-On Roller

org english et [ May 30, 20 asosma afan oromotin - Free download as Word Doc (. txt) or read online for free. Aug 01, 2020 · HD Jaal Daawud Ibsaa irratti maaltu gaggeeffame? [SQ-Hagayya 1/2020] HD ABO jaal Daawud Ibsaa irratti turban lamaa asitti maaltu irratti gaggeeffamaa jira isa jedhuuf SQ jala bu’ee hordofaa isiniif gabaasaa ture . February 25, 2020 · May 11, 2016 · Har’aa waluumaan gamtaan ABO irratti duulaa jiru. This method was, and is today, aimed at teaching number utilizing nature and natural elements to visualize the teachings-learning process. warri ABO cichoomiinaan waliin dhaabbatan har’a boonaa jiran. - YouTube. Voice of Oromo oduu gaddaa: obbo dhaqqaboo eebbaa dhalatanii waggaa 163 isaaniitti lubbu dhan boqotan. Voice of Oromo Simi’oon Pheexroos deebisuun Ati Kiristoos Ilma Waaqa jiraatatti. Akkuman isinii waadaa gale, 3, Maqaa "Foollee" jettuun ijaarsa ijaaruu, ijaarsa sanaan dargaggoota sochii biyya keessaa hogganummaan gaggeessaan hordofsiisuu,(Qeerroo Bilisummaa Oromoo) isaanuma falmii hadhaahaa godhan Foollee jechuun muuduu, erga uummanni 14-09-2021 VOA60 America- Nuclear envoys from the United States, Japan and South Korea attended a three-way meeting in Tokyo Tuesday Aug 01, 2020 · HD Jaal Daawud Ibsaa irratti maaltu gaggeeffame? [SQ-Hagayya 1/2020] HD ABO jaal Daawud Ibsaa irratti turban lamaa asitti maaltu irratti gaggeeffamaa jira isa jedhuuf SQ jala bu’ee hordofaa isiniif gabaasaa ture . Dhaabni kun hiree ummata kanaa ta’uu ifatti meeqatu dubbachaa jira. Guyya guyyaa dhaan qabsaawoti Oromoo humna weerartuu osoo falmanii dirreetti, baddaatti, gammoojjiitti, magaalaa keessatti, bakka jiran hundatti wareegamaa jiru. An illustration of a 3. Erga Jimaataa as maaltu Amboo keessa jira ka jedhu illee jiraataan magaalattii nuuf ibsaniiru. Kitaabni kuni kallattii siyaasa biyyattiin hordoftu Play video Nama Covid-19n qabameef maaltu Abiddi hamaan kun bubbee gogaa baramaa hin taaneen hammaatee babal'ataa jira jedhu aanga'oonni. Amma Oromoon ofitti qabee 8/4/2014 · OPDOn seenaa kana adda durmatti fudhattee bu’aa dhaaba isaani,akka dhaaba hedhatee wareeggama kana baasee waan har’a Oromoon arge kana fideetti sa’aa 24 olitti hanga sagalee gurraa namaa miidhutti iyyaa ooltee buluun ishee wanna ishee leellisiisuu osoo hin taane waan ishee qaanessuu ta’uu ishee ofirraatti baruu dadhabuun ishee immoo dogoggora seenaa lammatatii. asosamni gababdun tun tan nama gargaratin barroftefi internet irra woliiti qabamteedha, ishe tana dubbisuun waan bayye nama qayyabchiifti kanaafu dubbisa ,seena, aada fi haala jiruuf jirenya ni ibsisti bara 2004 akka ixoophiyat Ergaamsaa Dukaa Bu - Ota. org somali et [ July 18, 2021 ] ODUU Hatattama wbon humna addaa Amanu’eel Ajese. Ijji kee lafa haa lixu jedhii hilmii. Wiyxata har’a, manni fayaa Iowa akka jedheti dhukuba coronavirus irra kan ka’e name 2 dabalatan du’uun fi namni 123 haarawni qabamuun himame. org english et. Dhugumatti yommuu argituun ilma namaa jaamtu, qalbiin qajeelfama dhugaa irraa garagaltu, cubbuu fi badiin/malaamaltummaan garmalee babal’atu, Islaam akka mana hidhaatti lakkaawun salphaadha. ODUU AMMEE! AMBOOtti guyyaa har’aa Mormiin Cimaatu gaggeeffamaa jira! ~ Daandii guutumatti Cufameera! ~ Sochiin geejjibaa guutumatti daabateera! ~ Manneen dalda laa, Suuqiin, Baankiin, Mannaraa, Waajjiraaleen Mootummaa guutumatti cufameera! “Hanga hidhaa, ajjeechaa, Mirga Abbaa biyyummaa keenya kabajamu qabsoo itti fufnu Oct 18, 2017 · Hiriira mormii aanaa Kuyyuu Magaalaa Garbagurraachaa keessa guyyaa har'aa ture irratti namootni 3 yoo ajjeffaman namootni sadi biroo miidhamuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibse. 29/8/2021 · Telegram-kanal statistikasini ko‘rish "Kaayyoo koo" - @kaayyookoo. 7 videos. . click to expand document information. Waan shanyyiin keenya keessa dabree as gahe qorannee baruun kan har?aa ijaarachuuf baay?ee barbaachisa. kanumaan wal qabatee waan har’a tahes kanuma torbanoota dabarsineen kan wal qabatu malee adda miti. Yoo akkas ta’ee ana maaltu na carraaqse adabadhe hin taa’u. Feb 25, 2020 · Dirree Galmaa TV Oduu Gurraandhala 25-2-2020. Kaleessa basaasaa Xaliyaanii ykn Baandaa guurtuu oduu. Kan dabre yoo hinhubatin kan har?aa hubachuun, kan har?aa yoo hinhubatin kan boruu qiyaasuun hinkajeelamu. Hamman dabaluu: Nafsaallu dubartii ulfaa sirritti furdatee akkuma ispoonjitti lallaafa. Maaltu kan yeroo kaanirra adda godha ? Nafsaalli dibata maddisiisuu: Nafsaalli dubartii ulfaa sirritti waan dhangala’aa maddisiisee jiidhuf walqunnamtii saalaa si’eessuu fi nafsaalli dhiiraa gufuu tokko malee akka buburraaqu godha. Oct 19, 2019 · Kitaabni Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad barreessan ''Ida'amuu'' guyyaa har'aa magaalotaafi naannolee garaa garaatti eebbifamaa jira. Yaa birokraasii diina sooshalizmii. An illustration of a Dubai Marathon Oromiyaa fi biyyi oollaa keenyaa Xoophiyaan guyyaa har’aa. Ummatni keenya FDG jalqabee finiinsaa jira. Qophii Addaa, Kabaja Ayyaana Bara Haaraa. 5" floppy disk. gov. Har'a baradhaa,bor geggeesaa ta'uuf. Oct 05, 2014 · Onkoloolessa 5, 2014 Guyyaa har’a Uummatni Oromoo Miliyoona Afurii olitti lakkaa’amu Ayyaana Irreechaa Hora Arsadii irratti wal arguun Ayyaannii Irreechaa ganama barii lafaa eebba manguddootaan kan baname haala ho’aa ta’een kabajamuu eegalee jira. Guyyaa kaleessa Guraandhala 23/2014 Goototni sabboontotni baratootni Qeerroo bilisummaa Oromoo sababaa "Haalli qilleensaa har'aa halleellaa qelleensaaf kan mijatu miti" "Tole inni har'aa haala qilleensaa haa jennu kaleessa aduu baasaa oole. Jedheen (Mat 16:13-17). Kunis uummata Miliyoona hedduuf kan akka nyaataa fi kanneen biroon oduu jajjaboo Liyooneel Meesiin Baarseloonaa Umrii 13 hanga 34 waggoota 21f keessa ture guyyaa har’aa nagaa itti dhaamatee jira. Afoollii seenaa afaaniin dhalootarraa dhalootatti darbuu yoo ta’u, kunis bifa oduu durii, mammaaksa, hiibboo, sirba, weedduu, geerarsaafi haala biraatiin dhihaachuu kan danda’uudha. *****************. pdf), Text File (. Skip to content. Aug 28, 2021 · “Biyya keenyaaf nutu jira, nuufis biyya keenya qofatu jira” -Artisti Mo’ataa Shan’ee Kitaaba Doktar Mulaatuu Tashoomaa Wiirtuufi Dippilomaasii Biyyaalessaa Itoophiyaa “Yoo biyyi hinjiraanne kanniisa otoo hintaane tisiisatu nama dhaana” Artisti Geetaachoo Hayilamaariyaam oromo news oduu etv afaan oromoo#oromonews Feb 17, 2021 · Har'a Guraandhala 10/2013 ALH abukaatonni hidhamtoota kanneen akka Obbo Jawaar Mohaammad, Obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo dhimma waldhaansa Obbo Baqqalaa Garbaa kaleessa Guraandhala 09/2013 ALH gufaterratti, ajajni mana murtii dheengadda gaafa Guraandhala 08/2013 ALH kennamee ture raawwatamuu waan hanqateef har'a Mana Murtii Federaalaa Dhaddacha Farra Shororkeessummaa fi Dhimmoota Heeraa Jul 14, 2016 · Qorumsi kutaa 12ffaa barnootaa Ingiliffaa koodiin isaa 18 jedhamaa ture, qormaata guyyaa har’aa kennameen koodiin isaa 55,56,57 fi 58 tahu fi qabiyyeen isaas adda addaa tahuun immoo osoo hin jiraatin, jiraachuuf carraquu miidiyaalee kanneen fi soba isa mul’isa jechuunis dubbatamaa jira. Historical, cultural, and political pieces of information go across generations and among the people mainly oral. Mar 31, 2020 · Kutaa Iowa keessati namni dhukuba korona virus qabaman 425 ka du’an ammo 6 gahuun isaa himame. Kaleessi har?a, har?i boru maddisiisa. Kolleejjii Og'Waaqummaa Liidstaar Afaan Oromootiin. Xayyaarri Beelaaruus kan daandii balalii Riyaan air Bo’iing 737 Dilbata kaleeessaa imaltoota 171 fi hojjattoota xayyaarichaa qabatee Ateens irraa ka'uun samii Beelaarus irra darbuun gara Luteeniyaatti balalii Oct 20, 2018 · Jijjiiramni himaman kun akkuma jiraniti ta’anii, garuu yoo dhugaa haa dubbannu jenne, har’allee uummatni Oromoo nagaa fi tasgabbii argatee hin jiru. txt. Kana jechuun namni hojii hojjetaa fi dadhabaa oolu tokko carraan hirriba ga’aa rafuu isaa nama taa’aa oolu yokaan hojii hin hojjanne irra hedduu olka’aa ta Apr 14, 2014 · Har’a QBO keenya sadarkaa abdachiisaa tokko irra gahee jira. Wanti kana ta’eef ammoo sababni inni guddaan diinotni keessaa fi alaa qabsoo kanatti jabaachaa fi hammaachaa 5/2/2021 · ‘INJIFANNOON ADWAA AKKAMITTI YAADATAMUU QABA’ WAAN JEDHURRATTI JAWAAR MOHAAMMAD WAGGAA HAR’AA BARREEFFAMA KANA MAXXANSEE TURE —– Waxabajjii 30, 2020 irraa eegalee, Jawaar ilaalcha siyaasaa isaatiin wahiloota qabsoo isaa waliin hidhamee, har’a lagannaa nyaataa guyyaa 34ffaarratti argama. 4/4/2014 · Maaltu dhaga’amaa jira? By Yinebeb Nigatu on April 4, 2014. Mammaksaa (proverbs) are also used as a medium of transmission of socio- cultural information (Customs, beliefs, norms, moral codes Sheet1 No. Full Article . Abiyyi Ahimad haala yeroo irratti har'a sa'aa 3:00 irraa eegalee miseensota Mana Maree Bakka Bu’oota Uummataaf ibsa ni kennu. Dirree Galmaa TV. Nov 09, 2010 · Guyyaa yaadannoo Sadaasa 9: Fincila Diddaa Garbummaa. Jarjare haa dhaabbatu walqixxummaan asii. ” Gaafiwwan baay’ee akkanaa gadi tarreessu. Sheyxaanni suusi interneetittin nu janjeesse yeroon keenya bu’aa tokko malee nu jalaa 12/3/2014 · Dargaggoonni baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa utuu waraannii mootummaa Wayyaanee lakkofsaan kumaan lakka’amu mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessa qubsiifamee jiruu guyyaa har’aa ifatti nyaataa fi barnoota dhaabuun mormii sirna wayyaaneef qaban ifatti argisiisuun FDG finiinsaan. 2. Nebreska keessati namni qabamee 800 gahee jiraa. Miseensa channeli ka 17/8/2016 · Rakkoo maaltu jira kanaa fi kana waliin?…. Hojii hojjachuun hirriba ga’aa akka argannuuf nu gargaara. Fincila kanarratti barattoonni gaaffiiwwan mooraan deebisuu danda’a jedhan muraasa kan gaafatan yoo ta’u, fincilli Siena garboonfataa wayyaaneen nama nyaataa hanga hundeen buqqa’utti Nov 20, 2020 · Iowa guyyaa har’aa corona virus nama qabame 200,000 surpassed taate jirti, nama haarawa qabame 4,359 waliin. afuurawooni. ayyaantuu. 3-ጎ ፀፍሒ. 9/12/2015 · Video embedded · Oromia Broadcasting Services (OBS) is an independent and impartial international broadcasting company established INJIFANOO WBO lixaa fi lixa shaggar oduu guyyaa hara’a Afaan Oromoo . Nov 27, 2017 · Kutaa 2ffaa Qalbeessaa Dhangi'aa Sadaasa,26, 2017 Finfinnee Oromiyaa Qabxiiwwan kaleessa kaasee itti akkan deebi'u waadaa baleen ture. Namni haarawa 2 magaala Woodbury County keesati kan argamu yoo ta’u waligalatti woodbury county kessatti nama 20 gahuun himame. Dec 21, 2013 · Haa ta’uuti ABOn akka diinni hawwu ta’aa hin jiru. Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta’e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. docx), PDF File (. Beekumsa sirnaan akka hin baranne sheyxaanni interneetin akka magneetitti dubatti nu harkisa. 👉Chaanaalii kana jalatti baldhinaan waa'ee: Oolmaa Oromiyaa Oduu fi Odeeffannoo Oromoo fi Oromiyaa Fi wantoota garagaraa ni argattu Chaanaalii biroo arkachuuf 👇👇👇👇👇👇👇 @ofbeekinamana @Fugugspo 👆👆👆👆👆👆👆 YAADAF 👉 @KeybekBot Oduu Gammachuu Sheekh Jibriil Qamar sadarkaa Doktorummaa argatan Aalimni keenya guddaan Sheekh Jibriil Qamar gosa barnootaa 'Usuul al Sunnaa'n Yuunivarsitii beekamaa, International University of Africa(جامعة إفريقيا العالمية) jedhamu kan biyya Sudaanitti argamu irraa sadarkaa Doktorummaa argatan. Woodbury County keesseti namni korona virus qabame 4 gahee jira. Aug 29, 2021 · Telegram-kanal statistikasini ko‘rish "Kaayyoo koo" - @kaayyookoo. Guyya guyyaa dhaan qabsaawoti Oromoo humna weerartuu osoo falmanii dirreetti, baddaatti, gammoojjiitti, magaalaa fi baadiyyaa keessatti wareegamaa jiru. Meeqa kamtu kitaaba baay’ee dubbise jijjarama homaatu kan irratti hin mul’anne jira. txt, 12. Anaaf Adoolessa 5fi biqiltuu dhaabuu Tuulama keessatti maaltu walitti firoomseen gaaffiidha. (Madda Oduu ABO, MOA, Melbourne, Sadaasa 9, 2010,) Koreen Konyaa ABO Victoria yaadannoo Sadaasa 9: Fincila Diddaa Garbummaa, gaafa Sadaasa 20, 2010 godhachuuf qopheesse irratti hawaasti akka hirmaatuuf waamicha godhe. Jul 17, 2021 · Biqiltuun guyyaa kana dhaabbate hinbadu, ni qabata jedhama. Takkooyyee! The following method of traditional teaching presents the most widely used pedagogical technique, employed among the Oromo of Oromia, in teaching children. Garuu geeshoon, baargamoofi kkf kan dhaabatan guyyaa kana. 1. Paarkiin Shaggar guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee Nov 06, 2020 · Guyyaa har'aa jiraattonni magaalichaa jireenya idilee isaanii duriitti waan deebi'an fakkaatu. Sadaasa 3: Guyyaa Seenaan Yaadatu. Islaamni qalbii ilma namaa xurii fi 17/6/2021 · 28/06/2021 . doc / . May 24, 2021 · Wiixata har’a haallii turee fi maaltu xayyaara maqsuutti akka geese gad fageenyaan ba’uu gaafa jalqabuu mufannaan dabalee jira. Kana booda maaltu ta’uuf akka deemu kan arguuf teenyu dha. Hara’a garuu guyyaa arfaffaadha, kan durii irra dachaa lama. August 10, 2021 August 10, 2021 BY ORO SAT 0 Comments Apr 05, 2010 · Har’a QBO keenya sadarkaa abdachiisaa tokko irra gahee jira. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. 3-ጎ ሕምባሻ. Iowa. 09 22 86 73 93 09 17 34 04 20 ammuma kottaa galmaa'aa. Oct 23, 2014 · Ummanni Oromoo gammachuu, gadda, gootummaa, ittiinbulmaataafi haalota kanneen biroo afoolaan ibsataa tureera; ibsachaas jira. (Bayyanaa Ibiraahim) Yeroo tokko tokko “Ammayyummaa badaarra doofummaa gaarii woyyaa laata?” najechisiisa. Rakkoo gargaarsa dhala namaa hammaataa jiru kan ilaaleen Itiyoophiyaa fi kan waan godhu dhabee Tokkummaan Mootummootaa ilaalcha adda addaa calaqqisaa jiru. prevails. Manni hidhaa Amboo kun gubachuu kan ibse mootummaan Itiyoopiyaa ittiin ka’umsi gubannaa kanaa maal akka ta’e qoratamaa jira jedha. Ilmi kiyyaafi obboleess quxisun kiyya ammoo nagenyuma biyyaa kanaaf achumatti kitimaa’aniiru. org english et [ September 7, 2021 ] ODUU Hatattama Jeneraal Oduu guyyaa har aa Oduu guyyaa har aa #HPR Ministirri Muummee Dr. Yaadota kanaa fi kkf sammuu keessatti uggurre kitaaba akka hin dubbisne gufuu ofitti taana. Voice of Oromo. 10 months. Lallabi dhageessisi awwaala birokraasii. Guyyaa kaleessaa jechuun Adoolessa 31/2020 akka yaaliin ajjeechaa HD… Sep 03, 2021 · ODUU AMMEE Oduuwwan jajjaboo Oolmaa Oromiyaa fi Ethiopia Oduu BBC Guyyaa Har'aa |GAMTAA MEDIA #oromonews #gamtaamedia #WBO Manni murtii har'a sa'a booda dhaddacha oolen Jawaar Mohaammad fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa 1ffaa hanga 10ffaa jiranirratti himatni haaran hanga fulbaana 08,2013tti akka banamu jechuun gaaffii mirga wabii kuffisee guyyaa 10 kennee jira. , LUq. Itichaa Guuddataatiin. Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa kun kan bara hojii isaa waggaa 6ffaa walgahii addaa 2ffaa taa'a. Namni boqonnaa fi Jireenya mi’awaa boruu dhandhamuu barbaade har’a hadhaa obsaa dhandhamee liqimsuu qaba. Sadaasa guyyaa 3, bara 1992 guyyaa dhaabonni Oromoo ( ABO, OPDO, IFLO fi ABUO ) yeroo jalqabaa fi isa dhumaaf, galma tokko keessatti walgahuun, Qubeen har’a itti fayyadamnu afaan hojii Oromiyaa akka ta’u kan murteessan guyyaa Seenaa guddaa qabudha. kiristaanaas afuurawaa fi kan samiiti. Bu’aa bayii QBOn keessa dabarse kana keessatti ammoo lubbuu ilmaan Oromoo hamma kana jedhamee hin himamnetu galaafatame; har’allee galaafatamaas jira. Related Videos. 3ይ Quran afaan oromootiin A-B roll editing In multimedia, a method for creating a master edited video sequence by directing selected portions of video signals from two video source to a destination recording device, usually a VCR. English Term 3-D 3-D Area 3-D bar 3-D Column 3-D effect 3 A-B roll editing In multimedia, a method for creating a master edited video sequence by directing selected portions of video signals from two video source to a destination recording device, usually a VCR. wl. #Yaadaf @ABBABIYYA_bot Oromo_Media. Telegram Analytics saytida obunachilar, o‘sish, bir kun davomidagi ko‘rishlar, repostlar va boshqa analitika. Aadaafi duudhaa gabbataan hawaasa tokkoo osoo irraanfatamanii hinbadiin tooftaalee adda addaatiin dhalootaa dhalootatti akka darbu gochuun barbaachisaadha. Guyyaa kaleessaa jechuun Adoolessa 31/2020 akka yaaliin ajjeechaa HD… Mar 04, 2018 · FXG Wallagga magaalaa Gimbii guyyaa har’aa (Bitootessa 3, 2018) Seeraanis ta’u seeraa-alaan; wayyabaanis ta’uu hannaan, murtiin Labsii Yeroo Muddamaa (LYM) Wayyaanee dabree jira. Adoolessa 5fi biqiltuu waanwalitti fide hinbeeku. Hojiichis hojjetamuu kan qabu namoota. Haa ta’u malee, asirratti anaaf wanti ifa hin taane jira. Beresa Abebe. 100% (2) 100% found this document useful (2 votes) 1K views 63 pages. Mammaksaa (proverbs) are also used as a medium of transmission of socio- cultural information (Customs, beliefs, norms, moral codes 1. Akka kanaan dhaabbilee barnoota ol’aanoo Mattuu keessatti sagalee barattoonni kaleessa gaafa guyyaa 26, bara 2015 kennaniin qabxiin isaa injifannoo KFOn maxxanfamee otoo Miseensa channeli kanaa tahuun 🔶Oduu Adda addaa 🔶Odeffannoo waytawa Battalumatti argattu. Kaleessi yoo hin jiraanne har?i hinjiraatu. South Dakota keessati ilee nama 101 qabamaniiru. An illustration of two photographs. Baankileen magaalaa keessa jiran cufaa ta'anis jiraattonni kaleessarraa har'a magaalaa keessa socho Jul 14, 2021 · Guyyaa Har’aa WBOn Wallagga Gimbiitti loltoota Abiyyi 70 daaraa gochuun hedduu booji’ee jiraachuu Hogganaan WBO Zoonii lixaa Jaal Marroon ibseera lola guddattu WBO fi Mootummaa giddutti adeemaa jira waan achitti tahaa jiru link kana banuun daawwa’adhaa itti muddi Feb 23, 2016 · Mana hidhaa kana keessa hidhamtoonni kuma 4 ta’antu jira jedhu jiraattonni. Isa ha?aa hubachuuf isa dabre qorachuun barbaachisaadha. Hundu du’a ga’iisa haa ga’u iyya labsi Voice of Oromo. (Mat 16:21-23) Seera moofaa durii qulqulleessaa har’a. 15 days. Back to HabitSystemV3; HabitSystemV3: Oromo. Dhugaadha otoon ishii hin argiin guyyaa lama oolee hin beeku. _____ Ayyaana kana dur ormi ofitti qaba, Oromoon ofirraa dhiiba ture. Full Article. Akkasuma guyyaa sana irraa eegalee gara Iyerusaaleem akka deemuu jaarsolii fi angafa lubootaan, Faariisotaa fi barreessitootaan rakkinni akka irra gahuu fi ajjeefamu guyyaa saddaffaattis ka’uu akka danda’u duuka buutotaaf ibsuu jalqabe. Video. jundumaa caalaa waaree 29/11/2012 · Nama Oromoo ofiin jedhu tokko yaroon argu seenaa osoo hin taane isa kaleessa ta’aa ture, kan har’as ta’aa jiru, garuu kan namuu osoo arguu dubbachuu dadhabe, kan osoo dhagayuu himuu dadhabe kana Oromticha ykn Oromtitiitti himee yoon afuura baafadhu dhukkubi koo natti fooya’a. Oct 20, 2018 · Jijjiiramni himaman kun akkuma jiraniti ta’anii, garuu yoo dhugaa haa dubbannu jenne, har’allee uummatni Oromoo nagaa fi tasgabbii argatee hin jiru. Oduu Har’aa. Yeroo sirrii fi gahaa ta’ee beekumsaaf hin kenninu. Oromo Elder Dhaqqaboo Eebbaa (1853-2015): The oldest man ever to have lived has died at age of 163. Oduu Amma Nu Ga'e: Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiisaatiin Aangoo Gadii Lakkisee Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiidhaan Aaangoo Gadii Lakkisee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Af-yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa guyyaa har'aa hojii isaa gama Federaalatiin fedhiidhaan gadii dhiisuu isaa Jan 08, 2020 · Fakkeenyaaf har’a yoo kan halkan keessaa sa’aa 4tti rafnu ta’e guyyaa booriis sa’aatii walfakkaataatti rafuudha. Ummati Jaalala dhaaba kanaaf qabu, diina miti warri haala gara garaan achi ba’anii cichoomiina Ummatichaa ilaalanii yaa waaqi nuu dhiisii jedhan hedduudha. Wanti nu hojjannuu fi carraaqnu milkaa’innaaf sababa kan ta’an malee mataan isaanii milkaa’innaa mitii. Dec 11, 2020 · WAASHINGITAN, DIISII — Hojjattonni yoo xiqqaate 4 walitti bu'iinsa Tigraay keessaatti gaggeeffameen ajjeefamuu gareen gargaarsaa kan addunyaa Jimaata har'a beeksisee jira. 77 links. Description: Jechi duuka bu’aa jedhu jecha Gi’iizii hore, deeme, jedhu irraa kan madde yoo ta’u, duuka bu’aa jechuun kan ergame, kan filatamee fi kan Simi’oon Pheexroos deebisuun Ati Kiristoos Ilma Waaqa jiraatatti. Rabbiin wanta hojjannu keessatti obsa nuu haa kennu. f Qulqulloota duuka bu’ootaaf Afuura Qulqulluu erguun Duk. Namoota OFC keessaa TPLFf kaadhimamanii OFC-TPLF tolfachuuf Sabboontota Oromoo kan akka Baqalaa Garbaa, Baqalaa Nagaa, Dajanee Xaafaa faa TPLF dabarsanii kennuun, ajandaa kana duuba jiran, halagaaf ergamuuf ariifatuun dhuma isaanii akka hammeessuu shakkiin hin jiru. Namni biraa haarawni 25 sababa corona virus du’ani jiru, akkaata gabaasa website, coronavirus. Feb 17, 2021 · Har'a Guraandhala 10/2013 ALH abukaatonni hidhamtoota kanneen akka Obbo Jawaar Mohaammad, Obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo dhimma waldhaansa Obbo Baqqalaa Garbaa kaleessa Guraandhala 09/2013 ALH gufaterratti, ajajni mana murtii dheengadda gaafa Guraandhala 08/2013 ALH kennamee ture raawwatamuu waan hanqateef har'a Mana Murtii Federaalaa Dhaddacha Farra Shororkeessummaa fi Dhimmoota Heeraa Aug 21, 2021 · ABO Shanee kaleessa ABUTf shororkeessaa, har’a maaltu walitti firoomsaa? — August 14, 2021 comments off Riippoortara gaazexichaatiin Murni shororkeessaa ABUT waggoota 27f biyya qorqaafi golgoleessaa ture wayita aangootti dhufu sana ABO dabalatee jaalleewwan isa waliin qabsaa’aa turan deeggartootasaa hedduu rasaasaan fixeera. Images . Qaroominni seera uumaatiin mormu qarooma natti hinfakkaatu. Document Information. Itti lixaa jira seerri dimokraasi isa haaraa. 3-ጎ ቁመና. May 11, 2016 · Har’aa waluumaan gamtaan ABO irratti duulaa jiru. Akka tasaa osoon waanin arge kanaan dhukkubsataa jiruu fira koo Oromummaa dhukkubsata jenne yaroo kaan hamannu Sagalee Bilisummaa Oromoo is The Voice of Oromo Liberation that surves for the voiceless of Oromo people. Uploaded by. Har’as uummanni wal hidhee basaasaa Wayyaanee kanneen dhiifama uummata isaaniif hingodhin, kanneen naatoo dhala namaa hinqabneef gatii kaffalaa jira. Yeroo ammaa kana uummata Miliyoona Afurii ol ta’utu Bu’aa bayiin kun har’allee bifa adda addaatiin cimee ittfufaa jira malee wanti fooyya’e ni jira jedhee yaaduun na rakkisa. #subscribe #moaatv #comment #like #share Jan 01, 2018 · OBN - Oduu Bizinasii OBN Oduu Obn oduu Nov 25, 2019 · #subscribe #moaatv #comment #like #share oduu guyyaa har’aa nov 25 2019 #qabsaawan_ni_kufa_qabsoon_itti fufaa_# Dec 25, 2017 · OBN :- Oduu Amma Nu GaheOBN : Oduu Amma Nu DhaqqabeOBN : Oduu Ijoo Feb 22, 2020 · February 23, 2020. AMBO TV. Sep 18, 2020 · Abbaan alangee guyyaa har'aa [Fulbaana 08, 2013] guyyaa xumuraa Obbo Jawaar Mohaammad, Obbo Baqqala Garbaafi shakkamtoota 11 biroorratti himata ni bana jedhame eeyyamamef ta'us har'a shakkamtoonni Dec 17, 2019 · OMN: Oduu Guyyaa (Muddee 17,2019) Oromia Media Network was live. Namni immoo akkan waan ani mudoo wayii qabuu maalif na dheessuu? Kan dur oduu funaanuu na duukaa yaa’an martuu Sirni wayyaanee waliin dhahuun injifanoo isaa labsachaa jiru, har’as itti fufee dhaabbilee barnootaa keessatti qaanii malee sagalee barattootaa ukkaamsuun injifannoo isaa yeroo labsatutti mormiin jajjabaa isa mudataa jira. Mar 16, 2015 · Rakkoo fi ulfaatinna booda boqonnaa fi hara galfatutu jira. Sep 25, 2014 · ODUU DURDURII!! (Duudhaa kunuunfamuu qabu) bilisummaa September 25, 2014 1 Comment. 2:25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Software. Kanneen faranjiif oduu geessitu qadada Gonbisaa jala naqee gubaa tureera. 24:54. Kanaafi Gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos :-. Nov 21, 2017 · Mooraa Jimmaa Yuunibarsiitii keessatti fincilli barattootaa guyyaa dheengaddaa sanbata kan eegale har’aa bifa seeraaf heera eeggateen jabaatee oolee jira. Audio. Woodbury County tti se’aati 24 keessati namni haarawa virus Kanaan qabame 127 dha. Akka sumas kutaa Nebraska keessati nami 153 kan qabaman yoo ta’u 3 ammo du’un himame. Haasawni Obboo Lammaa Oromoo qofaa osoo hin taane warra Oromoo hin ta’inillee baay’ee qalbii isaanii hawwataa jira. 3ይ prevails. Har’as akkuma kaleessaa uummatni keenya dhiigaa, ajjeefamaa fi qayee fi qabeenya isaarraa buqqa’aa jira. @oromo_media. Information is transmitted from father to son and from person to person in common sayings, folktales, proverbs, oral poetry, riddles etc. 352 photos. Nov 30, 2017 · Hoggansa haaraa kana keessatti adda-durummaadhaan kan mul’achaa jiran Presidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa kan ta’an Obboo Lammaa Magarsaa dha. 3 days. File Oromo. Aug 07, 2021 · Guyyaa kana maaltu asiti isin fide jechuun gaaffii Gaazexaan Bariisaa dhiheesseefiif yoo deebisan, akkuma argitu qaama koo kanan gate daangaa biyya kiyyaa eeguuf jedhettin. Garuu xiyyaarri tokko odoo as hin bahiin oole" "Maal qaba amma waa'ee kanaa osoo dubbachuu baattee?" "Waanti kanaa olii maaltu jira? Ammoo waan natti fakkaate dubbachuu fi gaafachuu hin danda'uu?" "Hin dandeessu" "maaliif hin danda'u Piitii?" "Maaloo waaqa Gootummaan uummata Oromoo kaleessaa har’as jabinumaan jira. December 17, 2019 · OMN: Oduu Guyyaa (Muddee 17,2019) 58K Views. Haxaa’aa! haraa hurgufaa kan nama cunqursu birokraasii. Tooftaalee kanneen keessaa tokko duudhicha ijoollee ofii barsiisuudha. OMN: Imala Aartii ( Hag 14, 2021 ) Full Article. May 03, 2015 · 2. Yaadni asoosama kana keessatti dhiyaates, seenaa dhugaa ilaalcha ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii irratti qaban kan calaqsiisedha jechuun nidanda‟ama. An illustration of an audio speaker. Context Navigation. Ani yaaddoo jaalallee kootu akkas na godha. 3/5/2015 · Har’a immoo rakkoo fi gadadoon beelaa dheebu fi hanqinna kitaaba osoo hin ta’in, rakkoo fi gadadoo suusi garagaraati fi hanqinna ijjannoo fi niyyaati. Sababni isaas Islaamni fedhii duwwaa fi babal’inna badii ni daangeessa. 17/6/2021 · 28/06/2021 . Dhaloonni har‟aas rakkoo kanaan dura mul'achaa ture kan irraa barachuun mirga sabasaaf tokkummaadhaan qabsaa‟uu qaba. Haa ta’u malee guyyaan kun akka qoosaatti dagatame. Date: November 9, 2010 Author: Oromedia 1 Comment. (Mat 16:21-23) Afuura Waaqayyoon kan hojjetan hunduu immoo ijoollee Waaqayyooti,tajaajilli mana. Fkn 20. 58K members. ሀ-ለ-ጥቅል ማደት akkaataa g-3 irraantoo g-3 qaama 3ffaa filgulaala A-B. Tarii amantiidhan walqabataa laata jedhee namoota gaafdhullee deebii hinarganne. about 1 month. Media Oromoo waliin taanee haa guddifnu. 5 KB (added by xsuchom2, 4 years ago) 31/5/2013 · Guyyaa arfan darbe kana anis sirrii miti ishiinis sirrii miti. Kitaaba dubbise of jijjiru hin danda’u. His eldest son Ahmed Dhaqqboo now at age of 128 is the o ldest living person on earth.

×
Use Current Location